Integritetspolicy

Giltig fr o m 2019-02-02.

Som kund hos Roland Lindgrens Vapen AB (Vapen.se) är det av stor vikt för oss att kunna känna sig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Detta görs dels utifrån att vi följer gällande lagar och dels genom inom Vapen.se uppsatta rutiner. Vår målsättning är att med hjälp av tekniska åtgärder och tydliga rutiner säkerställa att uppgifterna inte kan manipuleras eller bli tillgängliga för obehöriga.

Med Personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en specifik person som är i livet. Vapen.se är ansvariga för de uppgifter som vi får från dig eller som inhämtas från annan part eller källa.

I vår integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, hur dessa hanteras samt hur länge personuppgifter lagras. Den innefattar även dina rättigheter och var du kan vända sig med frågor och synpunkter.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under rubriken Kontakter.

Insamling av personuppgifter

Vapen.se samlar in personuppgifter enligt nedan:

 • Uppgifter som du lämnar till oss. Detta kan göras genom att du blir kund, genom uppgifter du lämnar på vår hemsida, kontaktformulär, nyhetsbrev, vid kontakt vid vår kundtjänst, e-post och liknande
  • Så länge du är kund hos oss samlar vi kontinuerligt in information när du använder våra tjänster, såsom exempelvis kontakt med oss samt hur du använder våra tjänster.
 • Vapen.ses webbplats.
  • Informationen som samlas in här är generellt anonym. Informationen används för statistiska syften, exempelvis när besöket skedde, hur lång tid det var och vilka sidor som besöktes. Vapen.se använder sig även av så kallade cookies för att webbplatsen ska fungera på ett korrekt sätt och för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök.
 • Du lämnar uppgifter till annan part med syfte att nyttja Vapen.ses produkter och tjänster.
 • Vi kan också komma att samla in uppgifter om dig när du anmäler ditt intresse för anställning hos oss eller söker en tjänst.
 • Uppgifter som Vapen.se hämtar in från tredje part, exempelvis:
  • Kontaktuppgifter och demografiska data
  • Uppgifter om kreditvärdighet
  • Uppgifter från andra aktörer
  • Uppgifter från föreningar
 • För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från offentliga och privata register

Kategorier av personuppgifter

Vapen.se samlar vanligtvis in personuppgifter kategoriserade enligt nedan:

 • Kundinformation: uppgifter som behövs för att kunna bli kund hos oss. Exempel är namn, adress, lägenhetsnummer, telefonnummer, e-postadress och personnummer.
 • Köpinformation: köpta produkter och tjänster, kreditvärdering betalningshistorik och kundnummer.
 • Serviceinformation: korrespondens i kundärenden och annan kontakt med oss, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer och svar på kundundersökningar. Även uppgifter lämnade i samband med tävlingar innefattas av denna kategori.
 • Demografisk information (från offentliga register): Exempelvis ålder.
 • Besöksinformation på inloggade tjänster, det vill säga köp- användargenererad data, lösenord, teknisk data rörande enhet som används, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten etc).
 • Inspelad information: Uppgifter från inspelningar är information som används för att förbättra våra tjänster, exempelvis utbildning för kundservice.

När uppgifterna samlas in informerar Vapen.se genom vår integritetspolicy alltid om att vi ansvarar för insamlingen av personuppgifterna. Du får även information om:

 • För vilket ändamål och vilken legal grund personuppgifterna samlas in.
 • Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud.
 • Dina rättigheter som kund.
 • Hur lång tid dina uppgifter sparas.

Ändamål och laga grunder

Vapen.ses ändamål för att samla in personuppgifter är främst fullgörande av avtal och Vapen.ses berättigade intresse. Exempel för dessa ändamål är:

 • För att ingå avtal med Vapen.se eller köpa annan produkt/tjänst
 • Hantering av ärenden till kundtjänst
 • För marknadsföringssyfte
 • För försäljning av produkter och tjänster från Vapen.se
 • Utskick av nyhetsbrev eller andra utskick
 • För att förbättra vår verksamhet och produktutbud
 • För statistik, rapportering och analyser

Andra orsaker till att Vapen.se samlar in uppgifter kan bero på olika lagkrav. Exempelvis personuppgifter vid förändring av avtalsvillkor eller personuppgifter enligt bokföringslagen.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Väljer du att återkalla ditt samtycke kommer vi inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

Vapen.se behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär.

Vapen.se kan komma att anlita personuppgiftsbiträden. Personuppgifter kan genom personuppgiftsbiträde också komma att uppdateras mot offentliga och privata register för att säkerställa att de är uppdaterade och korrekta och för att avtal med kund ska kunna säkerställas samt för att kunna nyttja flera kommunikationskanaler.

Överlämning av personuppgifter

Vapen.se lämnar ut personuppgifter, till myndigheter och de personuppgiftsbiträden som utför arbete eller tjänster åt Vapen.se och som är nödvändiga för uppdragets utförande. Vi kan komma att lämna ut personuppgifter till printbyråer för att skicka kundinformation via brev eller till leverantörer av molntjänster för att skicka våra nyhetsbrev och övrig kundinformation till dig. Vapen.se kan, i vissa fall, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, vara skyldiga att lämna ut personuppgifter till, till exempel polis, för brottsförebyggande åtgärder och brottsutredningar.

Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder utanför EU eller EES. I vissa situationer kan dock uppgifterna komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES till Vapen.ses leverantör eller underleverantör (vid tex vapenförmedling inom EU). Vid dessa fall görs alltid en särskild undersökning för att säkerställa att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda och att tekniska och organisatoriska åtgärder vidtagits för att säkerställa att personuppgifterna hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Leverantörer och underleverantörer hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Vapen.se har internt.

Gallring

Vapen.se sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. Efter det att ditt avtal med Vapen.se har upphört behåller vi dina uppgifter i 36 månader. Detta gäller även personuppgifter för de kontaktpersoner som finns för våra företagskunder. Undantaget är vårt nyhetsbrev där du aktivt måste avsäga dig din prenumeration om du inte längre vill ta del av det.

På grund av legala krav sparas vissa personuppgifter under längre tid. Ett exempel på detta att Faktureringsuppgifter sparas i tio (10)år.  Ytterligare ett exempel är om personuppgifterna behövs för en pågående utredning eller tvist. Detta gäller även om kundförhållandet har upphört sedan tidigare.

För det fall kundservice har spelat in samtal för utbildningsändamål sparas dessa under maximalt sju månader.

Säkerhet

Vapen.se vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.

Personuppgiftsincidenter hanteras alltid enligt en intern process och anmäls i relevanta fall till Datainspektionen samt till den enskilde enligt de regler som dataskyddsförordningen föreskriver. Vid misstanke om en eventuell personuppgiftsincident – vänligen kontakta Vapen.ses kundservice (se kontaktuppgifter nedan).

Klagomål

Om du anser att Vapen.se behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du har också möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Rättigheter

Du har rätt att veta vad Vapen.se gör med dina personuppgifter, som till exempel när och hur dina personuppgifter behandlas och varför vi behandlar dem. Du har dessutom rätt att i vissa fall få ut dina personuppgifter eller få dem flyttade, rättade, raderade eller blockerade.

Om du har frågor gällande dina rättigheter ber vi dig kontakta vår kundservice antingen via hemsidan, mejl (pang@vapen.se) eller telefon 070-220 71 69.

Rätt till tillgång

Du har rätt att kostnadsfritt få information om i vilken utsträckning personuppgifter om dig behandlas av Vapen.se, ett så kallat registerutdrag. En begäran om registerutdrag ska ske skriftligen och ska vara undertecknad av dig. Du får gärna specificera de kategorier av personuppgifter som du vill ha tillgång till. Begäran om registerutdrag skickas till den adress som återfinns under rubriken Kontakter. Om sådana personuppgifter finns hos Vapen.se får du efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. För att få informationen utlämnad ska du kunna legitimera dig. Vapen.se skickar svar till den adress eller e-post som finns registrerad hos Vapen.se inom en (1) månad från det att begäran inkommit.

Rätt till rättelse

Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt. Du har rätt att komplettera med personuppgifter som du anser saknas men som du tycker är relevanta med hänsyn till ändamålet eller ärendet.

Rätt till radering

Vapen.se raderar endast personuppgifter som inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in dem för och/eller då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Du har rätt att omgående få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • Behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • Uppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de behandlats för
 • Behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • Informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • Du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse
 • Radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Rätt att motsätta sig automatiserat beslutsfattande

Vapen.se tillämpar inte automatiserat beslutsfattande inom något område för den registrerade.

Rätt till portabilitet

Var och en som har sina personuppgifter hos Vapen.se har rätt att få ut dessa för exempelvis överföring till annan part.

Rätt till begränsning av behandling

Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

Rätt till invändning

Om Vapen.se hanterar dina personuppgifter med intresseavvägning som grund har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. För att göra detta måste du specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi skall kunna fortsätta med sådan behandling, måste vi visa att det finns tvingande berättigade skäl till att personuppgifterna behandlas som väger tyngre än dina intressen.

Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering

När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till vår kundservice.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för kundrelationshantering, exempelvis att genom urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma, baserat på de personuppgifter som vi fått i samband med att du köpt eller nyttjar någon av våra produkter/tjänster, tecknat avtal med oss, direkt eller indirekt, samt de uppgifter som vi inhämtar från offentliga och privata register. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter dina preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill ta del av denna typ av erbjudanden.

Rätt till ersättning

Du kan ha rätt till ersättning i vissa fall till exempel om vår hantering av dina personuppgifter har lett till skada för dig. Anspråk ställs direkt till Vapen.se.

Länkning

Uppgifterna på denna sida gäller för Vapen.se och Vapen.se webbplats, www.vapen.se.

I de fall denna webbsida innehåller länkar till andra hemsidor utanför Vapen.ses webbplats gäller uppgifterna generellt inte för sådana webbsidor. Vapen.se svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana webbsidor.

Överklagan

Klagomål och reklamation görs i första hand till Vapen.se kundtjänst som omhändertar ärendet. Kommer inte parterna överens om ärendet kan en fortsatt tvist prövas utanför domstol via Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via www.datainspektionen.se eller efter namnbyte till www.integritetsskyddsmyndigheten.se.

Kontakter

Personuppgiftsansvarig är Roland Lindgrens Vapen AB, organisationsnummer 556272-7452.

Dataskyddsombud för Vapen.se kan nås via e-post på:
personuppgiftsansvarig@vapen.se.

Frågor rörande Vapen.ses personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.

Begäran om registerutdrag skickas till:

Via e-post till kontakt@vapen.se

Uppdatering av integritetspolicy

Vapen.se förbehåller sig rätten att uppdatera sin Integritetspolicy, då vi regelbundet utvecklar våra affärsprocesser och därmed sammanhängande rutiner och policyer. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av policyn kommer att meddelas på Vapen.ses webbplats.